V33 Professional 3

web-v33.jpg

立型マシニングセンタ
牧野フライス V33 Professional 3 600 × 400 × 350 1台